Samoodečet
vodoměru

Kanalizace Litomyšl

Informace o kanalizaci města Litomyšle najdete v aktualizovaném kanalizačním řádu  - schválení prosinec 2018 (formát pdf 8,67MB)  aktualizovaná příloha č. 2 schválená v prosinci 2018

Každoročně probíhá pravidelná deratizace - většinou na konci léta.

Stav kanalizace je postupně monitorován TV-kamerou.

Městskou čistírnu odpadních vod provozovala v letech 2001 - 2015 firma SAINT - GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (dříve VERTEX a.s.). Od 1.1.2016 převzala zpět provozování městské ČOV naše firma. 

     

     

Co nepatří do kanalizace - kanál není popelnice

Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí zákonem č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a dále je upřesněno v Kanalizačním řádu pro město Litomyšl, který schválil vodoprávní úřad MÚ Litomyšl v srpnu 2011.

Systém odvádění odpadních vod kanalizační sítí funguje bez problémů, jenom pokud všichni připojení používají kanalizaci tak, jak mají.  Splašková kanalizace je projektována na odpadní vody – tj. vody mírně znečištěné během běžného splachování, koupání, uklízení, praní nebo umývání nádobí a potravin v kuchyni apod. Koncentrované kapalné, tuhé nebo nebezpečné odpady do kanalizace v žádném případě nepatří. Kdo používá záchod nebo kanál jako popelnici, může svým chováním zkomplikovat odtok i následné čištění odpadních vod a navíc významně přispívá k množení hlodavců ve stokách.

Kanalizační řád stanovuje maximální přípustnou hodnotu znečištění nerozpuštěných látek v odpadních vodách. Tento stanovený limit bývá mnohonásobně překračován při použití drtičů kuchyňského odpadu. Vypouštění drceného odpadu do veřejné kanalizace je v kap. 6 Kanalizačního řádu pro město Litomyšl zakázáno. Při drcení odpadů jsou zbytky jídla rozmělňovány na hustou mastnou kaši, na kterou nejsou kanalizační přípojky ani kanalizace dimenzovány. 

Tuky a jiné extrahovatelné látky se mohou do kanalizace dostávat nejen jako odpady z domácností, které se zbavují olejů a tuků ze smažení a fritovaní vylitím do kanalizace, ale i v případech, kdy stravovací zařízení nemají nainstalované lapače tuků nebo o ně správně nepečují. V kanalizaci se pak tyto látky sráží, usazují, vznikají hrudky, které se postupně nabalují a rostou. Dochází ke vzniku nánosů, které snižují kapacitu zařízení a brání volnému průtoku. Může dojít až k ucpání přípojky nebo stoky. Kromě toho tukem zanesené kanály nepříjemně zapáchají.

Rozkladem tuků v kanalizaci vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. Dále veškeré tyto látky způsobují i velké potíže při mechanických a biologických procesech na čistírně odpadních vod.

Kromě níže uvedených hygienických potřeb jsou dalšími nevítanými předměty v kanalizaci provazy, uhynulá zvířata a kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty). Velké problémy mohou v kanalizaci způsobovat i odpady ze staveb a stavební materiál.

Ucpaný kanalizační řad může způsobit vytopení přilehlých nemovitostí splaškovými vodami. Na odstraňování takovýchto havárií jsou vynaloženy nezanedbatelné náklady, které mohou navyšovat stočné, pokud je ten, kdo je za havárii zodpovědný neuhradí.  V případě, že je zjištěno, že nejsou při provozu veřejné kanalizace dodržovány legislativou, kanalizačním řádem a vodoprávním úřadem stanovené podmínky, jedná se o porušení zákona a hrozí sankce.  

Tyto odpady do veřejné kanalizace nepatří:

Biologický odpad 

Veškeré hygienické potřeby /kondomy, vložky, pleny a separační vložky, čistící ubrousky apod./ - patří do kontejnerů na směsný odpad

Chemikálie a další nebezpečné látky  - vše patří do sběrného dvora

Léky -   patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora

sběrný dvůr - podrobnosti na   http://www.likosvitavy.cz

Lidé klidně ucpou kanalizaci tukem i betonem, stěžují si vodaři - článek Novinky.cz

 

     
 
                       
 

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.