Samoodečet
vodoměru

KALKULACE

Vodné a stočné je upraveno v Zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a v jeho prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění. Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění – dle § 6 odst. 1 písm. c) tohoto zákona věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny. 

Dle odst. 2 tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží doložené v účetnictví (viz §2 odst. 2 písm. a) prováděcí vyhlášky), přiměřený zisk (viz §2 odst. 2 písm. b) prováděcí vyhlášky), daň a případně clo podle zvláštních právních předpisů, není-li stanoveno jinak. Prováděcí vyhláškou je vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen – dle § 2 odst. 1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží, cen dalšího majetku a majetkových práv“), pokud tento zákon nestanoví jinak, dle odst. 2 Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen. Dle § 3 odst. 1 Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob., dle odst. 2 Specializovaný finanční úřad na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty. 

Aktuálně je platný Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – vyšel v Cenovém věstníku Ministerstva financí č. 13/2014 V části II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny položka 2 Pitná voda dodávaná odběratelům Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („předaná voda“) Odpadní voda odvedená kanalizací nečištěná a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná Odpadní voda převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“) – do věcně usměrňované ceny zboží lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v účetnictví (včetně pravidel pro určení přiměřeného zisku – příloha č. 3 Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu a příloha č. 4 Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost.

Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se provádí podle příloh č. 19 a 19a.vyhlášky 428/2001 Sb., v pl. zn., tento výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou. V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy. V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24. vyhlášky. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou. V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.

Dle § 36 - Ochrana odběratele – odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb. je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě ministerstvu. V případě, že v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací cen pro vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu předání i součtová kalkulace.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.