Samoodečet
vodoměru

Předčištění odpadních vod

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí být nakládáno. Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je v neposlední řadě obrovským a zejména snadným zdrojem potravy pro hlodavce. Používání drtičů je možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olejů a doklady o této likvidaci by měl být schopen provozovatel kuchyňských a restauračních nebo podobných provozů na požádání oprávněným zaměstnancům provozovatele předložit. 

Stavby a zařízení, kde vznikají odpadní nebo jiné vody, které přesahují před vstupem do veřejné kanalizace určenou míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je odběratel povinen před vstupem do  kanalizace předčišťovat – především všechny nemovitosti, kde vznikají a nebo se předpokládá, že by mohly vznikat a být vypouštěny do veřejné kanalizace odpadní vody s obsahem ropných látek, tuků apod. (EL a C10-C40), musí být vybaveny vhodným předčistícm zařízením - lapolem jako ochranou kanalizační sítě (odlučovačem lehkých kapalin nebo lapákem tuku apod. - toto týká se především stravovacích a potravinářských provozů, kde při výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem extrahovatelných látek, větších parkovacích ploch, služeb v dopravě apod.). U provozů, kde vznikají, budou vznikat nebo se předpokládá, že by mohly vznikat technologické odpadní vody (TOV), které přesahují nebo by mohly přesahovat míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je třeba, aby producent těchto TOV sledoval kvalitu vypouštěných vod. Rozsah včetně kontrolovaných ukazatelů, četnost kontrol, typ odebíraných vzorků a další náležitosti jako např. délku zkušebně sledovaného období, které bude vyhodnoceno, a stanovení potřeby případného dalšího sledování bude stanovena ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod a projednána s vodoprávním úřadem.

Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s předchozím souhlasem provozovatele za podmínek uvedených v uzavřené Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.  

V podmínkách vypouštění předčištěných odpadních vod bude stanoveno:

1) Vypouštěné odpadní vody budou na výstupu do veřejné kanalizace splňovat koncentrační limity stanovené v aktuálním Kanalizačním řádu.
2) Specifikace instalovaného předčisticího zařízení (odlučovač tuku, odlučovač olejů, ČOV apod.) + podmínky provozu - předčisticí zařízení bude řádně provozováno, budou prováděny jeho pravidelné kontroly, údržba, čištění a vyvážení, odpad z předčištění bude řádně likvidován v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
3) Specifikace množství předčištěných odpadních vody (množství, průtok)
4) Specifikace sledování kvality vod vypouštěných z předčisticího zařízení
a/ četnost (jak často)
b/ druh vzorku (prostý, dvouhodinový směsný příp. jiný)
c/ místo odběru vzorku
d/ kontrolované ukazatele (dle druhu zdroje znečištění)
5) další podmínky např. že hodnota „m“ nesmí být překročena apod.
6) Odběr a rozbor vzorku musí být prováděn prostřednictvím akreditované laboratoře dle norem, na něž se vztahuje akreditace příslušné laboratoře.
7) Výsledky – protokoly o provedených zkouškách budou průběžně předávány dodavateli.
8) další ujednání - např. o tom, že kontoly provádí nájemce, který s tím byl srozuměn (doporučujeme jako součást nájemní smlouvy vlastníka nemovitosti)

Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než určují limity je možné povolit pouze ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech. Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace, provozovatelem ČOV a vodoprávním úřadem.

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v pl. zn.) je povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

Vývoz kalů z domovních ČOV, odpadních vod z jímek a septiků fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě není dovoleno. Tento zvláštní druh druh likvidace odpadních vod je povolen pouze na ČOV a to dle podmínek, pravidel a cen odsouhlasených vlastníkem kanalizace.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.