Samoodečet
vodoměru

Stočné vlastní zdroj

INFORMACE PRO ODBĚRATELE K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VLASTNÍCH ZDROJŮ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Související ustanovení Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v pl. zn:

§ 10 odst. 2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění dle písm. a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,

§ 18 Odvádění odpadních vod odst. 1) Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

§ 19 Měření odváděných odpadních vod

(5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

(9) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem.

(10) Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla spotřeby vody a způsob vypořádání rozdílů stanoví prováděcí právní předpis.

Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby jsou uvedena v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod bez měření je definován ve třinácté části této prováděcí vyhlášky.

Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.5.2014 – vybraná související ustanovení:

2.6.     Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

3.2.     Odběratel je povinen do 14 dnů nahlásit dodavateli všechny změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních souvislostí se Smlouvou. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se Smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

4.1.     Dodavatel nesmí při uzavírání Smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu Smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

6.6.     Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných dodavatelem měřených zdrojů.

Podmínky měření odběru vody z vlastního zdroje pro účely fakturace stočného:

1) Množství vody odebírané z vlastních zdrojů odběratele je měřeno vodoměrem, který je ve vlastnictví odběratele. 

2) Umístění vodoměru pro účely měření množství vody odebírané z vlastních zdrojů bylo předem odsouhlaseno dodavatelem.

3) Dodavatel dodá odběrateli vhodný vodoměr a provádí jeho osazení, výměny a demontáž a zajišťuje pro odběratele ověření vodoměru, přičemž odběratel hradí veškeré náklady spojené s osazením tohoto vodoměru, jeho následnými výměnami, náklady na ověření, přezkoušení, jeho demontáž a další případné související náklady v plné výši.

4) Dodavatel je oprávněn zabezpečit toto fakturační měřidlo proti neoprávněné manipulaci.

 

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.