Samoodečet
vodoměru

Smlouvy

Informace k uzavření, změně a ukončení Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod ("Smlouva") s odběrateli

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. Při uzavírání této smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba. 

Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv zmocněn, nesmí při uzavírání této smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

Pokud odběratel tuto smlouvu neuzavře, může se jednat o neoprávněný odběr vody z vodovodu bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody a případně i neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod.

Povinné náležitosti Smlouvy dle zákona o vodovodech a kanalizacích:

Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat alespoň: 
 • předmět smlouvy
 • smluvní strany
 • vlastníka a provozovatele vodovodu
 • vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa
 • počet trvale připojených osob
 • stanovení podmínek dodávky
 • limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky
 • tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální)
 • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů)
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení
 • způsob fakturace a způsob plateb
 • možnost změn a
 • dobu platnosti této smlouvy
Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň:
 • předmět smlouvy
 • smluvní strany
 • vlastníka a provozovatele kanalizace
 • vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa
 • počet trvale připojených osob
 • stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění)
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení
 • fakturace záloh a způsob plateb
 • možnost změn a
 • dobu platnosti této smlouvy

Při uzavírání Smlouvy je třeba prokázat vlastnictví připojené nemovitosti, totožnost oprávněných osob a případně doložit i další potřebné doklady (např. podklady pro výpočet srážkových vod, dokumentace předčisticího zařízení, při odběru vody i z vlastního zdroje doložení, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů není propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu)

Nový odběr - v okamžiku, kdy vlastník nemovitosti má připravené místo pro osazení vodoměru v souladu s technickými standardy pro vodovod, doručí provozovateli společně s vyplněnou přihláškou objednávku na osazení vodoměru. Následně je osazen vodoměr a připravena k podpisu smlouva. Napojení na veřejnou kanalizaci v souladu s technickými standardy by měl zkontrolovat oprávněný pracovník provozovatele včetně odečtu stavu vodoměru při napojení a následně po zahájení vypouštění odpadních vod je uzavřena smlouva.

Při změnách ve vlastnictví nemovitosti (prodej, ale i darování, dědictví apod.) bez ohledu na to, zda plátce faktur zůstává beze změny, musí být nová smlouva. Je třeba ukončit původní smluvní vztah - formulář odhláška - převod odběru a uzavřít smlouvu s novým vlastníkem.

Ukončení odběru - je třeba s technickým oddělením dohodnout a objednat demontáž vodoměru a  případně i zrušení vodovodní přípojky. Je třeba ukončit smluvní vztah - formulář odhláška - ukončení odběru.

Dodatek lze uzavírat pouze ke smlouvám uzavřeným podle nové legislativy (po 1.5.2014) a to v bodech 4, 5 a 9 (drobné změny ve fakturačních údajích, změna doručovací adresy, změny v platebním styku, změny v  plochách pro účely výpočtu srážkových vod včetně doplnění příloh) a dále při odběru vody z vlastních zdrojů, která je dále vypouštěna jako odpadní do kanalizace, pokud není měřena (změna počtu připojených osob) nebo při stanovení zvláštních podmínek pro vypouštění odpadních vod (předčištění apod.)

Veškeré změny je nutné nahlašovat písemně nebo e-mailem a to v co nejkratším termínu prosím tak, aby následně nedocházelo k nejasnostem při doručování apod. a následným zpětným opravám faktur, které bohužel nejsou v některých případech ani možné.

Kontaktní osoba pro uzavírání smluv s odběrateli je Bc. Helena Karlíková - pro urychlení vyřízení a případné zkrácení doby čekání osobní navštěvu v kanceláři dohodněte prosím předem telefonicky  na tel. 461 612 169 nebo 777 761 071 nebo e-mailem smlouvy@vodovodylitomysl.cz

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.