Samoodečet
vodoměru

Srážkové vody

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Zpoplatnění odváděných srážkových vod se týká budov a ostatních ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace přímo nebo přes dešťové vpustě.

Pokud jsou srážkové vody odváděny mimo veřejnou kanalizaci (např. přímo do toku nebo vsakováním), je třeba tuto skutečnost prokázat (nejlépe dokumentací) a písemně sdělit.

U nemovitostí s bytovými a nebytovými prostory je nutné pro výpočet uvést výměru celkovou výměru bytových, celkovou výměru nebytových prostor a celkovou zastavěnou plochu v m2. Bude vypočten procentní poměr ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a ploch pro činnosti neosvobozené pro zpoplatnění a z celkové zastavěné plochy bude zpoplatněná pouze příslušná poměrná část.

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE /dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb./ včetně vzorového výpočtu

Druh plochy plocha m2odtokový součinitelredukovaná plocha m2 
(plocha krát odtokový součinitel)
A 12000,91080
B5000,4200
C 2500,0512,5
Součet redukovaných ploch:1292,5
Dlouhodobý srážkový normál (oblast Litomyšl) 686 mm/rok, tj. 0,686 m/rok
Roční množství odváděných srážkových vod v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok  /matematicky zaokrouhleno na celé číslo/887

Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:

v případě možnosti odtoku do kanalizace......... odtokový součinitel: 0,4.

c) Plocha C - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňováných a vsakovacích tvárnic:

v případě možnosti odtoku do kanalizace............odtokový součinitel: 0,05.

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem  určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.

 

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář