Samoodečet
vodoměru

Srážkové vody

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Zpoplatnění odváděných srážkových vod se týká budov a ostatních ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace přímo nebo přes dešťové vpustě.

Pokud jsou srážkové vody odváděny mimo veřejnou kanalizaci (např. přímo do toku nebo vsakováním), je třeba tuto skutečnost prokázat (nejlépe dokumentací) a písemně sdělit.

U nemovitostí s bytovými a nebytovými prostory je nutné pro výpočet uvést výměru celkovou výměru bytových, celkovou výměru nebytových prostor a celkovou zastavěnou plochu v m2. Bude vypočten procentní poměr ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a ploch pro činnosti neosvobozené pro zpoplatnění a z celkové zastavěné plochy bude zpoplatněná pouze příslušná poměrná část.

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE /dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb./ včetně vzorového výpočtu

Druh plochy plocha m2 odtokový součinitel redukovaná plocha m2 
(plocha krát odtokový součinitel)
A 1200 0,9 1080
B 500 0,4 200
C 250 0,05 12,5
Součet redukovaných ploch: 1292,5
Dlouhodobý srážkový normál (oblast Litomyšl) 686 mm/rok, tj. 0,686 m/rok
Roční množství odváděných srážkových vod v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok  /matematicky zaokrouhleno na celé číslo/ 887
 

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosinci 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:

v případě možnosti odtoku do kanalizace......... odtokový součinitel: 0,4.

c) Plocha C - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňováných a vsakovacích tvárnic:

v případě možnosti odtoku do kanalizace............odtokový součinitel: 0,05.

S účinností od 1.7.2022

Druh plochy plocha m2 odtokový součinitel redukovaná plocha m2 
(plocha krát odtokový součinitel)
A 1200 0,9 1080
B 100 0,6 60
C 500 0,4 200
D 10 0,3 3
E 50 0,1 5
F 250 0,05 12,5
Součet redukovaných ploch: 1360,5
Dlouhodobý srážkový normál (oblast Litomyšl) 686 mm/rok, tj. 0,686 m/rok (do konce roku 2021)
Roční množství odváděných srážkových vod v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok  /matematicky zaokrouhleno na celé číslo/ 933
 

Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,6**

c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,4.

d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,3**.

e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,1**.

f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............ odtokový součinitel: 0,05.

** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l*s-1*m-2 po dobu 15 minut ze vzorce C=Q/(r*A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.

Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.